fbpx

Hubungan Marga Sihombing Lumban Toruan dengan Marga Naibaho khususnya Marga Sitindaon

DG
Hubungan Marga Sihombing Lumban Toruan dengan Marga Naibaho khususnya Marga Sitindaon. 
Note: Datu Galapang Sihombing Lumban Toruan adalah Inarnaiborngin Naibaho
 
 
Pardomuan ni Marga NAIBAHO tu Marga SIHOMBING *
(asal usul ni Ompungta si DATUGALAPANG) 


Ia marga Naibaho ima, anak no 1 (siangkangan) ni SiRaja Oloan do , mangaranto ma Naibaho on sahat tu Pusukbuhit jala mambuat boru ma ibana disi, boru ni tulangna Limbongmulana. Marpinompar ma Naibaho 4 anak dohot 2 Boru, ia anak no 1. ima namargoar Porhasjapjap, anak no 2. Tolpaklading, no 3. Guru Sodumpangon, no 4. Guru Helung jala sude halakhon, Naibaho do marga na. Marhuta di Pangururan do si Porhasjapjap jala mangoli disi do ibana, marpinompar ma ibana anak no 1 Siahaan (goar do on, ndang marga, ia marga na hot do Naibaho), no 2. Sitangkaraen, no 3. Sidauruk, no 4. Huta Parik, no 5. Siagian.

Sian anak na no 1. Siahaan Naibaho i, marpinompar ma ibana 5 Anak dohot 1 Boru jala songon on ma partording na: no 1. Op. Bonabius, no 2. Op. Pisarlangit, no 3. Simanjalo, no 4. Inarnaiborngin, no 5. SiBoru Naitang (Boru), no 6. Si Amporik (si Amporik on laho do tu Sidikalang alai gabe Sihotang do marga ni pinomparna disi).

Ia Inarnaiborngin silinduat (kembar) do ibana tubu dohot ibotona SiBoru Naitang jala masihaholongan do nasida ndang sian pamotoan ni amang na Siahaan Naibaho i. Dung tang pamatang ni SiBoru Naitang, dipamuli Siahaan Naibaho ma ibana tu anakni Ompu Palti Sinaga na sian huta Urat hape, ndang diboto tung naso lomo do roha ni SiBoru Naitang tu anak ni Sinaga i, ai sai tu ibotona Inarnaiborngin do rohana, songoni pe Inarnaiborngin, diihuthon do ibotonaon sahat tu huta ni Sinaga di Urat jala martabuni-tabuni do ibana manjumpangi ibotonai.

Ala tung i ma holong ni roha ni halaki nadua, mardos ni roha ma Inarnaiborngin dohot SiBoru Naitang naeng pamatehon Sinaga sinonduk ni SiBoru Naitang. Di na sahali, didok SiBoru Naitang ma tu simatuana Ompu Palti Sinaga asa mebat ma jolo nasida tu huta ni natorasna di Pangururan dohot Sinaga sinonduk na i. Di oloi Ompu Palti Sinaga do pangidoan ni parumaen nai jala denggan do dipaborhat halak i nadua.

Di tingki na borhat halak i, mangihut do sada biang ni Sinaga i mandongani, ndang sian pamotoan ni Sinaga i, mangihut do tong Inarnaiborngin sian na dao ai, naung songoni do sangkap ni halak i na dua dohot SiBoru Naitang. Dung sahat di Urukbolon, maradian jala marbornginma jolo halaki disi, hape las disi do dipusa jala diseat Inarnaiborngin Sinaga i, laos mate ma tutu Sinaga i. Digulang Inarnaiborngin ma bangke ni Sinaga i tu rura na disi. Didatdati SiBoru Naitang ma mardalan tu huta ni Natorasna di Pangururan rap dohot Inarnaiborngin alai, di na naeng sahat halak i dihuta, dipajolo Inarnaiborngin ma antong sahat di huta asa songon na sasada SiBoru Naitang antong harorona. Songon na longang do antong roha ni Siahaan Naibaho alai ndang pola ganjang disungkun boru nai.

Ndang sian pamotoan ni Inarnaiborngin, mulak do biang ni Sinaga i sasada sa tu huta Urat ala naung mate tuanna. Gaor ma tutu sahuta ni Ompu Palti Sinaga mamereng parmulak ni biang i sasada sa, gabe diarah hon ma biang i asa patuduhon inganan parsiranganna dohot tuanna. Gabe dapot ni Ompu Palti Sinaga ma antong bangke ni anak na i di rura Urukbolon, alai, ianggo pamotoanna antong, SiBoru Naitang do na maneat Sinaga anak nai ai ndang diboto na adong Inarnaiborngin di tingki i. Humalaput ma Ompu Palti dohot angka dongan sabutuhana borhat tuhuta ni Siahaan Naibaho laho mangido uhum.


Songonon ma didongkon Ompu Palti dung na jumpang ibana dohot Raja ni Parboru marga Naibaho :

“Ia on do Rajanami, uhum na so dung ro do on, patik naso dung masa pambahenan ni Boru muna i, ai dibunu do Sinondukna ! Jagar do nasida hupaborhat dohot Anakki, laho mangebati hamu, hape ido dalanna laho mamunu Anakki, on pe, paboa hamu ma uhum sidabuhononmu tu Boru muna asa hutangi hami !”


Mangido tingki ma antong Siahaan Naibaho asa disungkun ma jolo SiBoru Naitang. Di na mangkatai Siahaan Naibaho rap dohot angka dongan tubu na, gabe diboto ma antong na masi haholongan do SiBoru Naitang dohot ibotona Inarnaiborngin jala marporhas (mengandung) alai, dang pola didok SiBoru Naitang na Inarnaiborngin do na maneat Sinaga i, gariada, las diolohon SiBoru Naitang do na ibana maneat sinonduk nai.

Gabe songonon ma antong alus ni Parboru tu Paranak marga Sinaga i : “Ba ido tutu, hami pe dohonon nami do naso uhum do na binahen ni Boru nami i, on pe, balga ni uhum naso targarar do, ba, nongnongan nama Boru nami i tu tao”.
Alai, andorang so dialusi Naibaho sungkun2 ni Raja Paranak Sinaga i, marpadan ma Raja Naibaho dijolo ni sude dongan sabutuhana mandok ; naso hea adong anak na margoar Inarnaiborngin jala ontak nion, ndang jadi dohonon goarna manang di dia pe songoni pe manaringoti. Asa ingkon haruar ma Inarnaiborngin sian huta borngin i, jala ndang jadi dohononna na Naibaho do marga na manang tu dia pe ibana laho. Ditingki i, boi do pamate on jolma naso marmarga manang bahenon gabe hatoban – ndang adong uhum na.

Dung dibege Inarnaiborngin dohot SiBoru Naitang ujung ni uhum na dabu tu halak i nadua, maporus ma halak i nadua laho tu huta ni ama paitonga (Sidauruk), disi ma ditinggalhon Inarnaiborngin SiBoru Naitang. Hape, diboto amanguda (Sidauruk) nai do hata ni uhum i, gabe ditangkup ma SiBoru Naitang jala diboan ma mulak tu Pangururan.

Ala denggan do pamatang ni SiBoru Naitang ditingki i, gabe dipaima Naibaho ma antong asa jolo sorang dakdanak na dibortian i. Dung sahat tingki na, sorang ma tutu sada anak baoa sian SiBoru Naitang - nanisuan ni Inarnaiborngin – dibahen ma goarna Sitindoon (Sitindaon) jala ompungna Naibaho Hutaparik ma pagodang-godang las marhuta di Pangururan do Sitindaon on.


Dang sadia leleng dung na sorang i Sitindaon, ditalihon Naibaho ma batu na dokdok tu pamatang ni SiBoru Naitang dungi digulang ma ibana tu tao i, alai sai mumbang do muse. Marsogot nai, dibahen ma muse batu naum dokdok alai, sai tong mumbang muse tu ginjang. Pola loja halak i manganongnongi ganup ari, ujungna di dok SiBoru Naitang ma songonon :”Malojahu ma ahu ale Amang napinanongnongnongnong muna i, maradu marsingkor huhilala ganup ari. I pe, bahen hamu ma sada tambakku, suan hamu ma disi hau jabijabi asa adong parsiaunan boruadi. Miahi hamu ma sada manuk di ahu, bahen hamu ma sada hajut dohot sada lage, peakhon hamu ma sude i di tambak i, asa bulus mate boruadi”.

Dung dibege songoni hata ni SiBoru Naitang, dibahen halak i ma tutu songon na pinangidoan na i, dung i, dipangido SiBoru Naitang ma asa ditalihon sada Losung dohot Andalu tu pamatang na las mardalan ma ibana tu tao i, torus sahat tu toru laos so tarida be....

Ia tambak i, gabe Parsombaonan ma i di ujungna sahat tu sadari on.

Saonnari pe, molo marsolu sian Pangururan, molo sai marputa-putar solu i ndang olo morot, sungkunon ni par solu i ma tu angka sewa na manang na adong boru Hombing disi, dipangido ma tu boru Hombing i asa marnapuran jala ditijurhon ma napuran i tu tao huhut didok ma hata na (dang dapot penulis hata nai). Alai, molo pajingar hu mas na pinangke ni boru Hombing on, olo do dang sae holan tijur2 ni napuran i, ingkon dohot ma mas na pinangke ni boru Hombing on danggurhononton tu tao asa boi morot solu i. I do sai dipasingot angka natua-tua ni boru Hombing (khususna br. Hombing pinompar ni Datu Galapang) asa unang pola dipangke angka mas perhiasan ditingki marsolu di tao i. Boasa ingkon holan boru Hombing ? – Uduti hamu ma jolo manjaha turi2an on.

Ia Inarnaiborngin, dung na ditinggalhononna SiBoru Naitang dihuta ni amangudana Sidauruk, laho ma ibana maporus tu Sihotang, sian i muse, sahat ma ibana tu Lintong ni Huta. Jumpang sa ma disi sada mata ni aek ditopi ni huta i jala dibereng ma sada halak na toho mardengke disi (on ma Raung Nabolon Lumban Toruan), las gabe rap mardengke ma disi Inarnaiborngin nang pe songon na dipadao-dao parhundulna. Alai, nang pe rap mardengke halak on, masi paidaan, alai dang masi sungkunan, songon nidok ni umpama do jumpang di nasida:


Urat ni gandang gundung, Gundung tu pamaoran, Patampaktampak hundul,Pulikpulik pandohan !

BACA JUGA: BEDAH BUKU MARGA SITINDAON BAGIAN KE-ENAM HUBUNGAN MARGA SITINDAON DENGAN MARGA SIHOMBING LUMBAN TORUAN HUTAGURGUR 

Raung Nabolon pe antong dibereng jala diboto do haroro ni Inarnaiborngin, dang sadia leleng tubu ma dibagasan rohana songonon : ”Togos ni baoa on, ai na boi gadisonku baen hatoban, nunga adong balanjongku.” Hape, las i do tong dibagasan roha ni Inarnaiborngin.

Ala dos do na dibagasan roha ni halak i na dua, marsiranggut marmoncak ma halak i, pola do tolu ari tolu borngin ninna barita i, alai dang adong na talu manang na monang. Ala naung loja do halaki na marsiranggut i, gabe mardenggan ma nasida jala masi tandaan ma halaki nadua; Raung Nabolon LumbanToruan – Inarnaiborngin (alai ndang pola didok marga na Naibaho i, ai nunga songoni uhum na).

Raung Nabolon pe antong ndang pola didiori asal ni Inarnaiborngin on ai dung na marsiranggut i, tubu do dibagasan rohana naeng bahenonna gabe ulubalang ni huta Inarnaiborngin mamereng hagogo on jala habeguan ni Inarnaiborngin ai ditingki i, naeng masa do hamusuon dompak marga Marbun. Inarnaiborngin pe sangkap do rohana naeng marhuta di Lintong ni Huta ai so diboto be naeng laho tudia.


Gabe marpadan ma Raung Nabolon dohot Inarnaiborngin songonon :
“Marpege sangkarimpang jala maransimun sada holbung, ia manimbung rap tu ginjang, marobur rap tu toru maralohon musu”. Ditogihon Raung Nabolon ma Inarnaiborngin tu huta jala dibahen ma ibana gabe ulubalang las dietong ma songon anggina.

Dung manang sadia leleng, ro ma tutu marga Marbun manorbo Lintong ni Huta, masa ma parporangan dihuta i jala mate do anak ni Raung Nabolon si paiopat disi (ndang dapot goarna). Mansai marsak ma tutu roha ni Raung Nabolon, didongkon ma tu Inarnaiborngin asa molo boi patalu on ni Inarnaiborngin marga Marbun, baen on ma ibana gabe anakna jala las ibana ma antong pagodang-godanghon nanioli ni anak si paiopat i saulahon. Dirobo Inarnaiborngin ma parmanuhon (marhite hadatuonna) naeng maningkir gorakgorahan ni manuk i manang na boha do bahenon na manaluhon musu. Ai molo sian torop ni jolma songon naso taralo do torop ni marga Marbun na manghaliangi huta i. Dung bagas borngin, laho ma Inarnaiborngin tu parbornginan ni Raja Marbun dompak dangsina ni huta i, ai ala ni hadatuonna, boi do ibana mamolus dang parbinotoan manang dibereng angka musuna. Dapot na ma parpodoman ni Raja Marbun i jala renge do ibana modom las, ditallik Inarnaiborngin ma uluna jala diboan ma ulu ni Raja Marbun on mulak tu huta. Dung sahat dihuta, digantunghon ma ulu ni Raja Marbun on di Galapang ni sopo huta i, dibahen ma bohi na dompak haroroan ni huta.

Gaor ma tutu angka marga Marbun manogot nai, ai jumpangsa holan pamatang ni Raja nai do na adong hape dang marulu be. Hape nunga marsurak-surak par Lintong ni Huta asa diuduti muse na marporang i. Dibereng angka Marbun i ma antong ulu ni Raja na jala bollang matana gantung di Galapang ni sopo huta i. Humahebo ma sude angka Marbun marlarian dilele Inarnaiborngin dohot angka pasukanna.

Las ma roha ni Raung Nabolon dohot sude angka dongan sabutuhana mamereng hagogoon dohot habeguon ni Inarnaiborngin, marpesta ogung masude sahuta manghantushon goar ni Inarnaiborngin gabe si Datu Galapang jala Lumban Toruan ma marga na, anak si paiopat ni Raung Nabolon.

Saut do Datu Galapang pagodang-godang hon na nioli ni anak Raung Nabolon si paiopat naung mate i, jala marpinompar ma ibana tolu anak, ima :

1. Tuan Guru Sinomba
2. Juara Babiat (adong do barita nion na asing) 
3. Datu Ompu Lobi Nasumurung.

Jadi, sahat dibingkas on, gabe songonon ma tarombo ni ompungta si Datu Galapang i ;


Sumber: http://mycultured.blogspot.com/2009/07/pardomuan-ni-marga-naibaho-tu-marga.html?m=1

Composed by JSihombing (Op. Jonathan) Latest edition 01 April 2009
* Seperti yang dituturkan oleh Bp. WM Hutagalung th 1926 kemudian dibukukan oleh Penerbit Tulus Jaya thn 1991 dengan judul “Pustaha Batak” dan diperbaiki oleh Bp. St. R. Lumban Toruan th 2009

Hubungan Marga Sihombing Dengan Marga Naibaho

1585495726773

Hubungan Marga Sihombing Dengan Marga Naibaho


Turi-turianni Parpadanan Sihombing Lumbantoruan dengan Naibaho
Horas dihita sude,
 
sebuah Legenda/cerita kuno yang mengisahkan awal mula parpadanan (Sumpah) antara Marga Sihombing Lumbantoruan dengan Marga Naibaho. Saya akan coba menuliskan turi-turian (cerita) ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari.

SitindaonnNews.Com | Dahulu kala di daerah Humbang tengah terjadi peperangan antara Marga Sihombing dengan Marga Marbun. Jika kita ambil data-data tarombo marga, dalam hal cerita ini yang sedang berperang adalah Marga Sihombing yang bernama Op.Raung Nabolon yang memiliki 3 anak yaitu : Op.Hombar Najolo, op.Ginjang Manubung dan Op.Pande Namora. Sundut(Generasi) Nomor 4 dan Nomor 5 terhitung dari Borsak Sirumonggur Lumbantoruan (sesuai dengan aturan penomoran generasi marga Sihombing Lumbantoruan).
 
Jauh diseberang Danau Toba,tepatnya di pulau Samosir daerah Pangururan bermukim marga Naibaho ( anak pertama dari Siraja Oloan); ada keturunannya seorang Datubolon (Dukun pendekar sakti) yang bernama op.Datu Galapang. op.Datu Galapang ini dikenal sebagai pangaranto bolon (suka merantau) untuk mencari dan menjajal ilmu hasattian (kesaktian).

Terjadilah sebuah kisah memilukan dimana op.Datu Galapang mardenggan-denggan (berhubungan) dengan ibotonya sendiri yaitu namboru Siboru Naitang,sampai lahir keturunan dari mereka berdua itulah yang sekarang menjadi marga Sitindaon (sitandaon ma on=sebagai tandalah ini) atas persitiwa tersebut. Akibat dari kejadian ini membuat marah Marga Naibaho dan menjatuhkan hukuman kepada kedua pasangan terlarang tersebut. Op.Datu Galapang dibuang kehutan angker yang penuh dengan harimau buas sedangkan namboru Siboru Naitang dipanongnong (ditenggelamkan ke danau). Menurut mitos kuno yang masih dipercaya sampai sekarang, namboru SiBoru Naitang menjadi penunggu Danau Toba.Singkat cerita, karena kesaktiannya op.Datu Galapang berhasil meloloskan diri dari Hutan angker tersebut dan pergi ke Humbang melanjutkan perjalanannya dalam mencari ilmu. Keunikan op.Datu Galapang ini,dia hanya membawa sebilah belati untuk senjatanya serta selalu membawa segumpalan tanah dan sekantung air.

Kembali ke awal cerita diatas,tengah berlangsung perang antara marga Sihombing dan marga Marbun.

Dikarenakan ada seorang pangulu balang (panglima perang) dari marga Marbun yang demikian kuat dan sakti,membuat marga Sihombing berada diambang kekalahan. Karena Sihombing diambang kekalahan,mendengar bahwa op.Datu Galapang berada di humbang maka marga Sihombing berusaha meminta pertolongan kepadanya. Mungkin karena sudah dituntun oleh Mulajadi Nabolon (sebutan Tuhan dalam kepercayaan Batak kuno), op.Datu Galapang akhirnya membantu marga Sihombing yang sedang diambang kekalahan.
Op.Datu Galapang mendatangi wilayah marga Marbun dan bermaksud menemui panglima perang Marbun yang kuat dan sakti tersebut. Sesampainya didaerah kekuasaan Marbun,op.Datu Galapang menabur tanah dan menginjaknya serta meminum air yang dibawanya (inilah salah satu tanda kesaktiannya). Seketika datanglah Marga Marbun menghampiri dan berusaha mengusir op.Datu Galapang. Mendengar hal itu op.Datu Galapang hanya menjawab dengan perkataan : ” boasa palaohonmuna au? ia Tanokku do na hudege jala aekku do na huinum. (kenapa kalian mengusir saya? bukannkah tanahku sendiri yang kupijak dan airku sendiri yang kuminum).” Mendengar ucapan yang “tidak biasa” itu,Karena mereka sadar yang mereka temui tersebut bukan “orang sembarangan”,maka marga Marbun akhirnya memanggil panglimanya .Karena mereka sadar yang mereka temui tersebut bukan “orang sembarangan.”
Kesaktian panglima Marbun yaitu tidak dapat dibunuh selama badan dan kakinya menyentuh tanah (ilmu ini didaerah Jawa dikenal dengan ajian Rawa Ronteg ). Dengan sedikit akalnya,op.Datu Galapang mengakalinya dengan menyuruh panglima Marbun tersebut memanjat sebuah pohon mangga,karena diatas pohon tersebut terdapat sebuah mangga yang jika dimakan dapat menambah kesaktian seseorang. Ketika sang panglima memanjat pohon itu,serta merta pada saat itu kaki dan badannya tidaklah lagi menyentuh tanah.Kesempatan ini tidak disia-siakan Op.Datu Galapang, dan segera menikam tubuh panglima Marbun tersebut hingga tewas. Melihat panglimanya sudah tak berdaya lagi,semangat tempur marga Marbun menjadi mundur. Sampai akhirnya marga Marbun terkalahkan dan marga Sihombing memenangi perang tersebut.
Atas jasanya, maka op.Datu Galapang diampu (diangkat) anak oleh Marga Sihombing dan sejak saat itu sah telah menjadi Marga Sihombing bukan Naibaho lagi.Menjadi anak ke 4 dari Op.Raung Nabolon seperti telah disebutkan pada awal cerita diatas.Demikianlah,sehingga terjadi parpadanan antara Marga Sihombing dan Naibaho.Karena jika dilihat secara genetik, keturunan marga Sihombing dari op.Datu Galapang hanya gelar marganya saja yang Sihombing Lumbantoruan,namun darah yang mengalir ditubuhnya tetap darah Raja Naibaho. Namun dikarenakan sumpah(padan) yang kuat,tidak hanya khusus kepada keturunan op.Datu Galapang saja yang tidak boleh marsibuatan (mengawini) dengan ibotonya sendiri (boru Naibaho) ;Anak dari op.Datu Galapang ada 3 yaitu : op.Tuan Guru Sinomba,op.Juara Babiat dan op.Datu Lobi. Tetapi berlaku kepada seluruh keturunan Marga Sihombing Lumbantoruan Lainnya.
Sebagai tambahan mengenai cerita diatas,sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra apakah Marga Sihombing Lumbantoruan (khusunya keturunan dari Op.Datu Galapang) hanya berpadan dengan marga Naibaho saja, ataukah kepada ke 5 Marga Lainnya keturunan Si Raja Oloan yaitu : Sihotang,Sinambela,Bakkara,Manullang dan Sihite.Karena jika ditelaah lebih dalam dari uraian cerita diatas, op.Datu Galapang adalah keturunan langsung dari Marga Naibaho dimana didalam tubuhnya secara genetik mengalir darah Siraja Oloan???
Satu sumber menyebutkan,hanya marga Sihotang yang mau “mengikuti” padan diatas. Karena pernah diucapkan marga Sihotang kepada Marga Naibaho (sebagai haha dolinnya) : padanni Hahadoli nami siihuttonon hami do (sumpah kepada abang kami akan kami ikuti sebagai adiknya). Tapi dilain pihak ada beberapa pihak mengatakan bahwa yang marpadan hanyalah Marga Naibaho saja,bukan berarti ke 5 marga SiRaja Oloan yang lain mengikutinya. (karena ada beberapa marga Sihombing Lumbantoruan yang sudah memperisitri br.Sihotang,br.Sihite)
Padan Marga Sihombing Lumbantoruan dengan Marga Naibaho dan Marga Sitindaon tetap dipegang kuat sampai sekarang karena masih adanya hubungan pertalian darah (sisada mudar).
Perbedaan pendapat bukan untuk menjadi bibit perselisihan.Dalam hal ini penulis bukan berusaha memperdebatkan padan najolo (sumpah dahulu kala).Tetapi tidaklah lain hanya berusaha melestarikan turi-turian najolo (cerita-cerita legenda) supaya tidak hilang “digilas” kerasnya perputaran jaman.
*Akka padan naung pinukka akka ompunta sijolo-jolo tubu,si ihuttononta akka na parpudi *
 

Sumber :: http://borsaksirumonggurlumbantoruan.blogspot.com/2013/03/padan-sihombing-dengan-marga-naibaho.html?m=1

Donasi Bantuan Tanpa Transfer Uang

kisspng logo brand font product donation 5b9d0158758c45.0807053015370161524815

Membantu dan menyumbang tanpa transfer uang....

Bapak ibu yang terhormat, semoga anda dan keluarga sehat² semua...
Kami bukanlah siapa², kami hanya orang biasa yang ingin membantu sesama yang membutuhkan.

Hakim PN Medan Ditemukan Tewas dalam Mobil Di Kebun Sawit Warga Namorambe

1575069923656Mobil hakim PN Medan yang ditemukan di areal kebun sawit warga Namorambe, Kutalimbaru, Deli Serdang. 

SitindaonNews.Com,  Medan - Mayat seorang pria ditemukan warga tewas di di areal kebun sawit di Namo Rambe, Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Pria tersebut berada dalam sebuah mobil Toyota Land Cruiser (LC) Prado BK 77 HD warna hitam, dengan pakaian training warna hijau ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal pada hari Jumat (29/11/2019) sekitar pukul 13.00 WIB, mobil dan korban ditemukan di areal kebun sawit warga di Dusun II ,Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Sitindaon News Bakar Duit

IMG 20191117 062503 

Sitindaon News Bakar duit

SitindaonNews.Com - Pernah dengar istilah bakar duit, sampai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah? Dan itu semua duit para investor bukan duit sipemilik atau sipendiri perusahaan.

Semua bisnis startup pada umumnya melakukan praktek bakar duit seperti Gojek, Grab, OVO, Bukalapak, Blibli dll termasuk juga sebahagian bisnis media berita online juga melakukan bakar duit dalam menjalankan usahanya.

Selamat Kepada Pemimpin SDM Sitindaon News Atas Kelahiran Anak Kedua Seorang Putra

IMG 20190926 173834

Selamat Kepada Matresya Sitindaon, Pemimpin SDM Sitindaon News Atas Kelahiran Anak Kedua Seorang Putra.

Pemimpin SDM Sitindaon News, Matresya Sitindaon, pada hari ini Kamis 26 September 2019, sekitar pukul 16.00, di karuniai seorang putra, dengan BB 3.63 kg dan TB 50 CM melalui operasi cesar di RS Bunda Menteng Jakarta Pusat, ibu dan anak dalam keadaan sehat.

Sitindaon News Hadir dengan "Berpikir Besar untuk sebuah Cita-cita Besar"

IMG 20190905 150753

Sitindaon Brothers, penggagas dan pendiri Sitindaon News, Sakti Sitindaon, Sudin Maurid Sitindaon dan Zul Abrum Sitindaon.

Sitindaon News Hadir dengan "Berpikir Besar untuk sebuah Cita² Besar"

Bermula dari ide dan gagasan Sudin Maurid Sitindaon dan Zul Abrum Sitindaon yang direspon dengan baik oleh Sakti Sitindaon dengan membuat dan mendaftarkan web atau domain www.sitindaonnews.com  pada tgl 9 September 2018 yl.

Didukung oleh anak² muda yg energik dan visioner Natasya Angelita Astuti Sitindaon, mahasiswi K3 Polteknaker dan Michael Kent Satria Sitindaon, mahasiswa Fak.Hukum Universitas Indonesia, membuat SitindaonNews.com semakin hidup  dan berkembang.

Bedah BUKU TAROMBO Marga SITINDAON (Bagian Kesebelas), A. Toga Ompu (Op. Alexander) Hidup Kembali dari Kematian

IMG 20190816 183122

Pada Bagian Kesepuluh telah diceritakan bahwa A. Toga Ompu (Op. Alexander) meninggal dunia.

Selanjutnya pada bagian kesebelas ini diceritakan Op. Alexander ini hidup kembali dari kematian, berikut ini kisahnya.

Setelah Op. Alexander meninggal, maka diberitahukanlah kepada mertuanya di Tigaraja sebelum dikuburkan.

Bedah BUKU TAROMBO Marga SITINDAON (Bagian Kesepuluh) Menceritakan A. Toga Ompu (Op. Alexander)

IMG 20190816 183122

"AMAN TOGA OMPU atau Op. ALEXANDER"

Setelah dewasa A. Toga Ompu menikah tetapi tidak punya keturunan, oleh karena itu dia pergi ke kerumah tulangnya Siallagan untuk melamar putri tulangnya (paribannya).(Op ni si Djimma).

Ternyata paribannya itu sudah menikah dengan Parsakkal, oleh karena itu A. Toga Ompu berusaha membuat paribannya itu cerai dengan Parsakkal.

Bedah BUKU TAROMBO Marga SITINDAON (Bagian Kesembilan) Kisah Ompu Soranglan dan Ama Ni Gumba

IMG 20190816 183122

Bagian Kesembilan buku ini.menulis tentang Op. Soranglan dan Ama Ni Gumba, sbb.:

"OMPU SORANGLAN"

Adapun Ompu Soranglan adalah anak dari Ompu Manjabat.

Bedah BUKU TAROMBO Marga SITINDAON (Bagian Kedelapan) Jejak Pelarian Pomparan Raja Mangambit, yaitu Op. Manjabat dan Op. Barita Lobi dari Lontung

IMG 20190816 183122

Bedah BUKU TAROMBO Marga SITINDAON (Bagian ke Delapan) ini menceritakan paska Raja Mangambit diserang marga Situmorang, maka seluruh keturunan Raja Mangambit Sitindaon di Lontung melarikan diri, ada yang berenang menyeberang Danau Toba hingga ke Porsea dan Balige ada juga yang lari arah ke Tomok, yaitu Op. Manjabat dan Op. Barita Lobi, inilah ceritanya:

"OMPU MANJABAT"

CATATAN YANG TERKUBUR

IMG 20190818 143856Penggalian makam Tunggar Nageduk Sitindaon Juni 1997 di Sibualbual, Pulau Samosir.

CATATAN YANG TERKUBUR

Semangat renovasi tugu Tunggar Nageduk begitu meng-gebu² dalam jiwa dan semangat para generasi penerus Sitindaon.

Namun sangat disesalkan tidak mau menampung aspirasi dan pendapat dari pihak² yang dianggap berbeda pendapat sebagai sikap tidak mendukung bahkan dianggap sebagai provokator yang menghambat renovasi dan harus disingkirkan layaknya seekor anjing yang suka menggonggong kena disiram air panas langsung "kainggg,,,, kainnggg,,,,kainnnggg...."

IMG 20190818 140203

Konsep dan ide harus jalan terus demi mengejar sebuah target dan ambisi, karena konsep dan ide sudah mendapat restu dari na-tua² huta yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dan pengesahan atas semua program tsb.dan jadilah sebuah "proyek huta.".

IMG 20190818 135807

Yang lebih menyedihkan lagi, yang mempunyai pendapat yg kritis diancam dengan kata² "jangan bangunkan singa tidur" yang lagi lapar.

IMG 20190818 135558

Parahnya lagi yg berbeda pendapat dianggap sebagai " anjing menggonggong, kafilah berlalu", dianggap sebagai seekor anjing tua yang tidak lama lagi akan mati dan yang lain dipasak kepalanya lalu dipanggang atau disakksang untuk tambul, kata seorang penggemar yang bangga merasa macam Mario Teguh dengan kasus keluarga yang membelitnya.

IMG 20190818 140310

Sifat dan karakter egoisme dan diktatorisme masih terus dipertahankan dan dipelihara, barisan dirapatkan, kelompok dibentuk, akhirnya wajah tugu Tunggar Nageduk dibedah sesuai keinginan tertentu yang merasa sudah mempunyai pola pikir luar biasa dan hebat dari yang lainnya dan hasil akhirnya di-puji² sebuah hasil karya yang baik, indah dan modern.

Tetapi sesungguhnya renovasi tersebut telah menghancurkannya karena hasil akhirnya telah menghilangkan atau menghapus makna dan  nilai² seni, budaya, sosiologi,  arkeologi dan antropologi dari tugu tersebut sebagai situs purbakala. 

Keaslian dari wajah tugu itu sudah berubah total layaknya seperti hasil operasi plastik wajah seseorang. Tugu itu berubah menjadi sebuah bangunan modern yang dibangun pada era milenial masa kini dengan material keramik atau granit.

Permukaan dinding tugu yang semula penuh dengan relief dan ornamen batu alam sebagai simbol hubungan manusia dengan alam yang melambangkan persatuan hubungan kekerabatan keturunannya dalam sebuah bentuk bangunan tempo doeloe yang sarat dengan makna dan nilai² seni, budaya, sosiologi, arkeologi dan antrolologi sirna begitu saja secara sengaja atau tidak sengaja karena relief² tersebut telah tertutup atau diganti dengan kepingan kotak² keramik atau granit yang telah menjadi simbol peng-kotak²an keturunannya

IMG 20190816 WA0015Bentuk dan wajah asli Tugu Situnggar Nageduk Sitindaon

Sangat mengecewakan karena renovasi yang di-bangga²kan itu sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar telah menghapus 1 dekade atau mengubur jejak sejarah dari tugu itu sendiri.

Saya yakin para penggagas awal tugu tersebut pasti kecewa, sedih dan menangis, mereka tidak bisa berbuat apa² lagi karena generasi muda sebagai generasi penerusnya sudah merasa mempunyai pola pikir luar biasa dan hebat, lebih mengerti, lebih pintar dan merasa lebih mampu dan lebih hebat dalam segala hal.

Candi Borobudur juga mengalami renovasi dan pemugaran, tetapi tidak merubah wajah dan permukaannya, material pengganti diusahakan bentuk, ukuran dan warna yang sama dengan aslinya, sehingga candi tsb tetap terlihat dengan wajah dan bentuk aslinya. Nilai seni, budaya, sosiologi, arkeologi dan antropologi tetap dipertahankan.

Demikian juga halnya dengan Tano Ponggol,sebagai Tano Parhutaan Marga Sitindaon pemberian Naibaho Hutaparik yang digerogoti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana oknum ini berani berbuat karena ijin dan restu dari oknum tertentu dengan mendirikan bangunan permanen dan menerima dana ganti rugi tanah yang dipakai proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Sesuai kesepakatan semula, kasus Tano Ponggol merupakan prioritas untuk diselesaikan dan di tuntaskan terlebih dahulu, tetapi faktanya lebih 1 tahun tidak ada kemajuan progres penyelesaian masalah demi mengejar target renovasi dan partangiangan saja.

Dikhawatirkan kasus ini segaja dibuat ter-katung² karena nantinya sisa tanah ini juga akan hilang tanpa jejak dan bekas, sementara oknum² yang tidak bertanggung jawab akan mengharapkan menerima dana ganti rugi lagi dari pemda atas sisa tanah karena ada kemungkinan sisa tanah itu akan di jadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau karena lokasinya persis tepat dipinggir atau dibawah fly over jembatan kanal Tano Ponggol yang dalam proses pembangunan.

Tugu Situnggar Nageduk Sitindaon di Sibualbual dan Tano Parhutaan Sitindaon pemberian Naibaho Hutaparik di Tano Ponggol akan tinggal menjadi kenangan dalam sebuah CATATAN YANG TERKUBUR oleh generasinya sendiri.

Setiap Generasi SITINDAON Berhak Punya "Rumah" Di Jagad Maya

IMG 20190815 185609

Setiap Generasi SITINDAON Berhak Punya "Rumah" Masing-masing.

Menyambut 74 tahun kemerdekaan tanah air, tapi kita belum sepenuhnya "merdeka", karena masih menumpang di rumah orang.

Page 1 of 4